About
Navigation
Music
Archieve
Twitter

Friday, 14 September 2007


Nghi? he` dc 6 tua^`n, ba^y giò* la.i fa?i di ho.c rô`i

O? ló*p có 1 ba.n mó*i tù* AMERIKA xD Hôk hiê?u tiê´ng Dú*c gì ca?, nhu*ng vâ~n to mô`m lá(m. Tiê´ng Pháp thì chi? kêu "Vive la France" ca? ngày. -> .Na(m này cu~ng ga.(p nhiê`u thâ`y hay. Thâ`y da.y tiê´ng Dú*c biê´t dùa hay quà, ca? ló*p chi? ngô`i cu*ò*i thôi .

Giò* lên ló*p 10 rô´i, có 2 cái bài kiê~m tra quan tro.ng. Bài 'Bayerischer Mathetest' này, + bài 'Bayerischer Englischtest' nu*~a. Cuô´i na(m ba me. còn bá(t di thi Mittlere Reife. Thi dê? làm gì? Thê´ nào cu~ng fa?i o? la.i tru*ò*ng ho.c den lúc thi Abitur mà . STUPIDITY meets PARENTS. whateva...

Lên ló*p 10, se~ u*ó*c gì nè
Ho.c gio?i này
Suýt nu*~a quên rôì: Ho.c này [na(m tru*ó*c hôk ho.c mô.t tí nào ca?]
Na(m này cô´gá(ng náz
Bao giò* cu~ung làm bái này [na(m tru*ó*c hôk bao giò* làm ca? =.= sáng
nào cu~ng fa?i di che`p cu?a ng ta] Hôk làm thé nu*~a náz !^^

Thôi, di ho.c dây xD Viê´t Blog ma~i quên ho.c luôn !^^ Ho.c cho Test tiê´ng Anh dây. 5 phút sau:***Video này post cho ca? nhà xem ng châu a chúng ta ho.c tiê´ng Anh thé nào hohoho
Video thú* 2 là cho ca`nhà biê´t ng Anh có vâ´n dê`nào vó*i tiê´ng Viê~tu'r beautiful u'r beautiful u'r beaitful it's true...

i saw ur face in a crowded place
n i dunno wad to do
cuz i'll neva be wit u

No comments :

Post a Comment